WESNA

ČRKOVNA VRSTA, KI TEMELJI NA NAPISIH SLOVENSKIH MEDVOJNIH PLAKATOV

OBLIKOVALCI, POZOR!

Wesna je nova črkovna vrsta, ki se opira na podobe slovenskega medvojnega plakata in njegovo tipografsko zapuščino. Pisava je odraz trenutnih oblikovalskih trendov z izhodišči, ki se nanašajo na oblike plakatnih črk, ki so jih zasnovali slovenski umetniki in arhitekti v prvi polovici 20. stoletja. Krepke poteze, zožene širine, ostri robovi in unikatne črkovne forme združene v črkovni vrsti Wesna predstavljajo glas svobodnega ljudstva izpred 100-ih let. Črkovna vrsta Wesna ohranja tradicijo in z novo digitalno preobleko vzpostavlja vez med preteklostjo in sedanjostjo, ter skozi plakat nagovarja ljudstvo k spremembam in enotnosti.

PLAKAT KOT OGLEDALO ČASA,
PROSTORA IN DRUŽBE

Wesna je nova črkovna vrsta, ki se opazno opira na podobe slovenskega plakata in njegovo tipografsko zapuščino. Pomemben razvoj tipografskih smernic na Slovenskem določa obdobje plakata med svetovnima vojnama: konec prve svetovne vojne je Slovencem za trenutek prinesel prvo državno samostojnost, industrijski razvoj pa je močno vplival na razcvet tiskarstva in založništva. Pomembno vlogo javne komunikacije in sporočanja je prevzel mestni plakat, ki je postal del javnega prostora oz. ulice in tako vplival na vsakdanje življenje. Razvoj in inovacije na področju tiska so omogočili širjenje plakata in njegovo rabo na vseh področjih družbenega dogajanja: ekonomskem, političnem in kulturnem. Tipografija je bila že v tistem času eden izmed glavnih grafičnih elementov plakata, hkrati pa je nosila tudi pomemben nacionalen vidik, saj so nove črkovne vrste razvijali slovenski umetniki in arhitekti.

Obdobje po prvi svetovni vojni pomembno zaznamuje ustanovitev Univerze v Ljubljani. Razvoj pomembnih institucij na območju Ljubljane pomeni tudi preseljevanje intelektualcev, kulturnikov in študentov. Meščanstvo je pridobivalo vse večjo vlogo v družbi, posledično pa se je spreminjala tudi vizualna podoba samega mesta.1 Na slednjo je med drugim vplival razpad monarhije, saj je slovenščina začela izpodrivati nemščino kot javni jezik napisov, imen in gesel. Skladno s spreminjanjem družbe se je začela spreminjati tudi podoba plakata.

Pomemben vpliv na slovensko grafično oblikovanje lahko pripišemo umetniškemu klubu Vesna, ki so ga leta 1903 ustanovili južnoslovanski študenti na Dunaju.1 Člani kluba, ki je bil dejaven le kratek čas, so motive za oblikovanje črpali iz folklorne dediščine in ljudske umetnosti, ideje oblikovanja pa so širili tudi preko plakatov.

Mesto in mestno dogajanje sta imela vedno pomembnejšo vlogo, zato je plakat postal najpomembnejše komunikacijo sredstvo podajanja informacij, poleg časopisa. Odzival se je na dogodke, pojave ter družbene spremembe. V prvi polovici 20. stoletja so se Slovenci pričeli zavedati, da je oglaševanje »sestavni del delovanja sodobnega gospodarstva«.2

V tistem času so prevladovale tri pomembnejše skupine plakatov: propagandni, prireditveni in komercialni plakat.1 Propagandni plakati so na podlagi vsebine z gesli, napisanimi v slovenskem jeziku, in narodne ikonografije dvigovali nacionalno in kulturno zavest ter obenem odražali večje družbene preobrate in dogodke. Prireditveni plakati so ljudem prenašali informacije o raznih dogodkih, ki so dvigali kulturno zavest meščanov – to so bili predvsem Ljubljanski velesejem, kino, razstave in športni dogodki. Vsebina komercialnih plakatov pa je družbo ozaveščala o vrednotah, kot so lepota, zdravje in življenjski slog, ter opozarjala meščanstvo na izboljšanje življenja in osebnega počutja.

Na razvoj plakata v Slovenji je med drugimi dejavniki vplival tudi tehnološki razvoj. Tehnika tiska oz. fotolitografija z maskami je omogočila uporabo barvnih ilustracij, s čimer je razvoj plakata na Slovenskem dobil svoje prvo zlato obdobje.3

Plakate so najprej oblikovali študenti, ki so ki so se izobraževali v tujini, saj v Sloveniji ni bilo akademije, kjer bi poučevali oblikovanje vizualnih komunikacij. Večina študentov je prihajala s avstrijskih in italijanskih šol, tako se vplivi posameznih držav in umetnostnih slogov opazijo tudi na samem pristopu oblikovanja. Ob ustanovitvi ljubljanske arhitekturne šole se je veliko študentov arhitekture posvetilo tudi oblikovanju plakatov.4 Pomemben oblikovni vidik plakata so tudi umetniški slogi ob prelomu 20. stoletja, ko se organske oblike in pompozne dekoracije secesijskega sloga umikajo novim avantgardnim idejam, s čimer večjo težo dobijo preprostejše oblike, brez nepotrebnih dekoracij in pretiravanja. Prevladata preprostost in funkcionalnost.

Komercialni in prireditveni plakati 5, 6, 7

Na prelomu 20. stoletja so se začele uporabljati brezserifne pisave, ki so s svojimi oblikami sledile industrijskemu razvoju. Vplivi bauhausa so opazni tudi na tipografskih smernicah: linearne pisave brez nepotrebnega okraševanja so veljale za »lepe in moderne«. Vedno bolj se je spoštovalo preprostost, čist, svež videz ter dobro čitljivost črkovnih oblik.

Zgodnje linearne pisave se v mednarodni klasifikaciji imenujejo groteskne. Prve linearne pisave so bile izdelane v večjih velikostih in s krepkimi potezami za uporabo v krajših besedilih. Med pomembnejše črkolivnice tistega časa štejemo nemško Berthold, ki je pomembno vplivala na slog takratnih pisav.

20. stoletje je slovenskim oblikovalcem ponudilo priložnost za uveljavljanje slovenskega oblikovanja. Vendar črkovne vrste slovenskih oblikovalcev, upodobljene na plakatih v medvojnem obdobju, niso bile svinčene črke, stavljene v stavek visokega tiska, temveč so bile večinoma izrisane na roke in prilagojene mediju ter tisku.

Primer groteskne pisave Erbar-Grotesk 8

RAZVOJ ČRKOVNE VRSTE

Digitalizirana črkovna vrsta združuje prepoznavne črkovne oblike, ki so jih razvili slovenski ustvarjalci v medvojnem času. Na podlagi pregledanega gradiva lahko nekatere značilnosti črk štejemo kot prepoznavne slovenske oblike (K, S, Č, Š, Ž).

Raziskava

Raziskane plakate smo pridobili iz različnih arhivov: Digitalne knjižnica Slovenije, Narodne galerije, MAO, knjiga Kordiš in Bernika ter spletnega arhiva svetovnih plakatov International Poster. Pri raziskavi je bilo treba opredeliti parametre in plakate razdeliti v skupine. Najprej smo izločili plakate, katerih tipografska vsebina so bile črkovne vrste nemških črkovnih založb, kar pomeni, da je bil napis odtisnjen z lesenimi črkami, izdelanimi v Nemčiji. Nato je bilo treba prepoznati oblike črk, ki so jih slovenski oblikovalci izrisali na roko, na koncu pa smo na podlagi izbranih plakatov izluščili črke, ki so v nadaljevanju oblikovanja služile kot osnova za razvoj črkovne vrste Wesna.

Skice

Skice, nastale na podlagi izbranih plakatov. Skice kažejo načrtovanje črkovne vrste Wesna: številne variacije posameznih črk, določanje slogovnih parametrov ter alternativnih znakov.

Slog

Slogovno izbrane letteringe s plakatov uvrščamo v zgodnje linearne pisave, kjer se prepletata groteskni in geometrijski slog. Črkovne forme so ožjih širin, kar omogoča, da na čim manjši prostor postavimo čim več besedila. Pri tem ne smemo pozabiti, da je črkovna vrsta nastala na podlagi plakatnih napisov, kjer je format medija omejen. Poteze črk so krepke, kar še bolj podkrepi glas javnosti ter način podajanja informacij skozi plakat.

Plakati prikazujejo izbran slog 9, 10, 11

ZNAČILNOSTI ČRKOVNE VRSTE

Prepoznavne oblike

Črka A ohranja svojo prepoznavnost, čeprav zaradi ozke forme nima prečne črte. Okrogline pri C in G se zapirajo horizontalno in narekujejo groteskni stil pisave. Močno osebnost pisave določajo tudi ostri stiki diagonal pri črkah A, M, N in V. Črka K vsebuje prepoznavno značilnost, kjer se diagonali pod istim kotom združita v osnovno potezo črke. Trio najbolj »slovenskih črk« Č, Š, Ž pa svojo prepoznavnost utrjuje v obliki strešice, ki je geometrijsko zasnovana kot trikotnik.

Alternativni znaki

Na pregledanih plakatih je zaradi ročno izrisanih črk, katerih svobodo izražanja oblikovalcev je omogočala tehnika tiska litografije, opaziti veliko različnih slogov. Variacije nekaterih črk prispevajo k prepoznavnosti in raznolikosti posameznih napisov na plakatih. V ta namen je črkovni vrsti Wesna dodan stilistični set, ki se razlikuje v prečni potezi črk A, E, F in Q, kjer črto nadomešča trikotnik.

NABOR ZNAKOV

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A E F J Q S Š
. , : ; … ! ? * # / \ ( ) – – — _ ‚ „ ‘ ’ “ ” « » ‹ › $ € + − = •

TESTIRAJ WESNO!

LEPAK NARODA

WESNA V MESTU

Iz preteklih plakatov za sedanje plakate